Електроника

2001-7A

Модул за управление на движението на главата

2001-7A

Платката управлява правотоковия двигател, който задвижва режещата глава по вертикалната ос. Заедно с сензора 2001-6А, позволява автоматично да се поддържа постоянно разстояние между главата и материала. На платката има конектори за свързването на модул за ръчна настройка на височината на горелката, за включване на сензора и за автоматичното запалване. Захранващото напрежение е 24-32 V и не трябва да се стабилизира. Задвижващият мотор трябва да е снабден с крайни изключватели, които да се активират преди края на механичния път.

2001-5A

Модул за управление на плазмената горелка

2001-5A

Това е модул за управление на хода на плазмената глава в ръчен и автоматичен режим. Височината при запалване на дъгата се контролира автоматично от индукционните сензори. Автоматичното следене на разстоянието между горелката и материала се включва след запалването на дъгата. Захранващото напрежение е 24-32 V и не се нуждае от стабилизиране. Задвижващият мотор трябва да е снабден с крайни изключватели, които да се активират преди края на механичния път.

2001-6A

Платка сензор за разстоянието до материала

2001-6A

Съвместно с платка 2001-7А, сензора поддържа постоянно разстоянието между горелката и материала. Като повечето сензори за разстояние, и този е снабден с капацитивен датчик, който заедно с обработвания материал създават кондензатор. Капацитета на системата се измерва на базата на резонанса на индуктивността, съдържаща се в датчика. Изходящият сигнал от платката е напрежение, чиято стойност е правопропорционална на разстоянието между горелката и материала. Стойността му варира от 0V до 4V. Чувствителността на датчика намалява с увеличаването на разстоянието до материала. На изхода на платката има потенциометър, който при стандартно свързване дава опорното напрежение за платка 2001-7А. Захранващото напрежение е 24-32 V и не се нуждае от стабилизиране. Платката е снабдена с изключвател, който се активира при повреда или късо съединение в свързващите с датчика кабели. В тези случаи изходящото напрежение пада до 0V, и в резултат на това главата се вдига в най-високото си положение като се цели да се избегне повреда.

2001-19A

120W Серво усил

2001-19A

Серво усилвателят е предназначен за захранване на стъпкови двигатели в режещите машини. Конструиран е за постоянно токови електродвигатели с постоянен магнит от МТ2630-141АF тип с вграден тахогенератор. Дори и при ниски честоти на въртене се постига голям по стойност момент, благодарение на обратната връзка на тахогенератора на двигателя. Захранващото напрежение на платката е 24-32V, което не се нуждае от стабилизиране, но е нужно да се ползва добро филтриране. Честотата на въртене на електродвигателя и самата скорост на машината се задават с управляващото напрежение, което е в обхвата от -10 до +10 V. Серво усилвателят е снабден с крайни изключватели в двете посоки на движение.

2004-77A

Делител на напрежение

2004-77A

Платката е предназначена за намаляване на напрежението измерено на електрода на плазмената горелка в отношение 50:1. Също така съдържа елемент, който предотвратява преминаването на пиково напрежение, например при запалване на дъгата. Напрежението на делителя се сравнява с опорното на платка 2001-5А и спрямо разликата им се управлява височината на горелката.