Elektronika

2001-7A

Jednotka pre riadenie pohybu horáku

2001-7A

Jednotka umožňuje riadenie jednosmerného motoru ovládajúceho výšku horáku. V spolupráci so senzorom vzdialenosti 2001-6A dokáže automaticky dodržovať konštantnú rezaciu výšku horáku nad rezaným materiálom. Na konektore jednotky sú vstupy pre manuálne ovládanie výšky,vstup pre zapínanie senzoru a vstup pre aktiváciu zapaľovacej jednotky horáka. Napájacie napätie jednotky je 24V až 32V ,ktoré nemusí byť stabilizované.Pripojený motor musí byť vybavený koncovými spínačmi aktivovanými pred mechanickými koncami dráhy horáka.

2001-5A

Jednotka riadenia plazmového horáku

2001-5A

Touto jednotkou je možné ovládať vertikálny pohyb plazmového horáka v automatickom a manuálnom režime. Automaticky je možné nastavovať zapaľovaciu výšku horáka pomocou pripojených indukčných snímačov. Po zapálení oblúku je možné aktivovať funkciu automatického sledovania výšky, keď jednotka na základe napätia na oblúku ovláda motor plazmového horáku. Napájacie napätie je 24 až 32V nestabilizované. Pripojený motor musí byť vybavený koncovými spínačmi aktivovanými pred mechanickými koncami dráhy pohybu horáku.

2001-6A

Senzor vzdialenosti od materiálu

2001-6A

Táto doska slúži v spolupráci s doskou 2001-7A k automatickému udržovaniu konštantnej výšky horáka nad materiálom. Ako vlastné čidlo vzdialenosti je použitý tzv. kapacitný krúžok, ktorý tvorí spolu s rezaným materiálom kondenzátor. Jeho kapacita je vyhodnocovaná na základe rezonancie s indukčnosťou obsiahnutou v senzore. Výstupom senzoru je napätie ,ktoré je priamo úmerné vzdialenosti od materiálu. Jeho veľkost sa pohybuje od 0V do 4V. Závislosť výstupného napätia na vzdialenosti nie je lineárny, citlivosť sa zmenšuje so zväčšujúcou sa vzdialenosťou od materiálu. Ďalej je na výstupe k dispozícii napätie z potenciometra umiestneného na doske. V štandardnom zapojení slúži ako referenčné napätie pre dosku 2001-7A. Senzor vyžaduje napájanie napätím v rozmedzí 24V až 32V,ktoré nemusí byť stabilizované. Doska je takisto vybavená vstupom,ktorý umožňuje senzor vypnúť. Senzor dokáže vyhodnotiť odtrhnutie alebo skratovanie kábla ku kapacitnému krúžku. V týchto prípadoch výstupné napätie senzoru klesne na 0V a následkom toho sa horák presunie do najvyššej pozície a nedôjde k jeho poškodeniu napr. zájdením do materiálu.

2001-19A

Servozosiľovač 120W

2001-19A

Doska servozosiľovača slúži na napájanie polohovacích motorov v rezacích strojoch. Je určená pro jednosmerné motory s permanentnými magnetmi typu MT2630-141AF s namontovaným tachogenerátorom. Vďaka spätnej väzbe zaistenej tachogenerátorom motora je dosiahnutý vysoký krútiaci moment i v nízkych otáčkach. Servozosiľovač je napájaný jednosmerným napätím v rozmedzí 24V - 32V, ktoré nemusí byť stabilizované, je však nutné použiť dostatočnú filtračnú kapacitu. Otáčky motora a tým aj rýchlosť stroja sú dané vstupným riadiacím napätím, ktoré sa pohybuje v rozsahu -10V až +10V. Doska servozosiľovača je vybavená vstupmi koncových spínačov pre obidva smery otáčania a vstupom pre vypnutie motora.

2004-77A

Napäťový delič

2004-77A

Napäťový delič slúži na zníženie napätia meraného na elektróde plazmového horáka v pomere 50:1. Takisto obsahuje prvok na obmedzenie prepäťových špičiek, ktoré sa môžu vyskytnúť napr. pri zapaľovaní oblúku vysokým napätím. Napätie z deliča je v karte 2001-5A porovnávané s referenčným napätím a na základe ich rozdielu je riadená výška horáka nad materiálom.